Projekty Unijne

Internacjonalizacja działalności firmy EURO-RAMA Sp. z o.o. 

EURO-RAMA Sp. z o.o. realizuje projekt pt. „Internacjonalizacja działalności firmy EURO-RAMA Sp. z o.o.” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa 1: „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia”, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem projektu jest rozwój działalności eksportowej firmy EURO-RAMA Sp. z o.o. poprzez wdrożenie działań w ramach opracowanego modelu biznesowego internacjonalizacji. Firma planuje uzyskanie dodatkowego strumienia przychodów ze sprzedaży związanego z eksportem produktów i coraz silniejszą obecność na rynkach międzynarodowych dzięki oferowaniu najwyższej jakości produktów. Celem jest również budowanie długofalowych relacji z klientami, opartych na zaufaniu i pewności zaoferowania wysokiej jakości produktów, a także rozwój działu marketingowego, odpowiedzialnego za promocję i reklamę oraz stałe podnoszenie kwalifikacji pracowników firmy, i tym samych stale podnoszonej jakości usług i rozszerzanie oferty. Efektem projektu będzie zwiększenie rozpoznawalności firmy, zbudowanie pozycji i marki na rynkach zagranicznych oraz systematyczny rozwój działalności eksportowej.

Wartość projektu ogółem: 531 360,00 PLN

Wartość kosztów kwalifikowanych: 432 000,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 367 200,00 PLN

Działanie 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy

Euro – Rama Sp. z o.o. z siedzibą w Ulanowie przy ul. Cmentarnej 3 informuje, że zawarł umowę nr POPW.01.05.00-18-0011/20-00 na realizację projektu pn.: „Dotacja na kapitał obrotowy dla firmy Euro - Rama”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy

Opis projektu: Wsparcie otrzymane w ramach projektu będzie przeznaczone na finansowanie kapitału obrotowego w celu zaspokojenia pilnych potrzeb spółki w zakresie płynności i przezwyciężenia trudności finansowych, które zaistniały wskutek pandemii COVID-19

Wartość projektu: 244 271,37 PLN

Współfinansowanie z Unii Europejskiej: 244 271,37 PL