Projekty Unijne

Działanie 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy

Euro – Rama Sp. z o.o. z siedzibą w Ulanowie przy ul. Cmentarnej 3 informuje, że zawarł umowę nr POPW.01.05.00-18-0011/20-00 na realizację projektu pn.: „Dotacja na kapitał obrotowy dla firmy Euro - Rama”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy

Opis projektu: Wsparcie otrzymane w ramach projektu będzie przeznaczone na finansowanie kapitału obrotowego w celu zaspokojenia pilnych potrzeb spółki w zakresie płynności i przezwyciężenia trudności finansowych, które zaistniały wskutek pandemii COVID-19

Wartość projektu: 244 271,37 PLN

Współfinansowanie z Unii Europejskiej: 244 271,37 PL